Gázszagot érez?

Tervdokumentációk tartalmi követelményei

A gázelosztó vezeték tervhez csatolni kell a mellékelt táblázatban megadott szöveges részben előírt dokumentumokat és tervrajzokat, valamint esetenként egyéb dokumentumokat is.

A gázelosztó vezeték és tartozékai valamint az utólagosan épülő leágazó vezeték tervét csak az a szakágazati tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el, aki az 1996. évi LVIII. törvény szerint szerepel a Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében, és érvényes kamarai tagsággal rendelkezik.

A kiviteli tervdokumentációt az alábbiakban megjelölt példányszámban kell benyújtani Társaságunk részére műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatra:

Gázelosztó vezeték terve, esetében min. 5 példányban,
Gázmérő és nyomásszabályozó állomás terve esetében min. 5 példányban,
Utólagos leágazó vezeték terve esetében min. 3 példányban.

 

Az Elosztói engedélyezési nyilatkozat (szolgáltatói szakvélemény) érvényességi ideje:

  • Építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén:
    • 2022.01.31.-ig kiadott elosztói engedélyezési nyilatkozat érvényességi ideje 2 év
    • 2022.02.01.-től kiadott elosztói engedélyezési nyilatkozat érvényességi ideje 4 év
  • Bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén: 2 év

Megjegyzés a táblázatokhoz:

K = kötelező

E = eseti (amennyiben érint, vagy előfordul)

 

Tervdokumentációk tartalmi követelménye:

1. Gázelosztó vezeték valamint nyomásszabályozó és gázmérő állomások

A./ Szöveges rész

1.1

Tartalom- és rajzjegyzék

K

1.2

Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás és számítások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban vannak az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, valamint arról, hogy a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy a rendelkezik megfelelő tervezési jogosultsággal.

Tervező nyilatkozata arról, hogy melyek azok az érintett szakértőként kirendelt hatóságok, melyeket az engedélyezési folyamatba be kell vonni.

K

1.3

Tervező nyilatkozata arról, hogy a tervdokumentáció készítése során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort vett igénybe a vonatkozó, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. §-a szerint.

K

1.4

Biztonsági és egészségvédelmi terv.

K

1.5

A biztonsági és égészségvédelmi koordinátor nyilatkozata az biztonsági és egészségvédelmi terv megfelelőségéről.

K

1.6

Műszaki leírás (a tervezett létesítmény részletes ismertetése, a létesítmény szilárdsági számításai, műszaki- és munkabiztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi és a környezetvédelmi előírások érvényesítésének ismertetése, a létesítmény környezetbe illesztésének módja, az egyéb közművekhez való kapcsolat, a gázvezeték nyomvonalával és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi száma, címe, tulajdonosának megnevezése stb.).

A kivitelezési technológia az ellenőrző vizsgálatok, korrózió védelem, a hegesztési eljárás és az eljáráshoz tartozó paraméterek ismertetése, javaslat a hegesztési rendre (hegesztési terv).

K

1.7

Érintett közműüzemeltetők jóváhagyó nyilatkozatai az E-közmű által hitelesített „nyilatkozat érvényes” státuszú dokumentummal.

K

1.8

OPUS TIGÁZ Zrt. elosztói engedélyes területileg illetékes egységével történt egyeztetés jegyzőkönyve (FN-06)

K

1.9

A gázelosztó vezeték nyomvonalával és biztonsági övezetével érintett terület tulajdoni lapja, valamint a tulajdonosnak a vezeték elhelyezéséhez való hozzájáruló nyilatkozata. Amennyiben vezetékjog bejegyzése is szükséges, az érintett ingatlanok adatai az FN-10–es formanyomtatvány alkalmazásával.

K

1.10 

Kötelező előírás alóli eltérési engedély

E

1.11

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakértőként kirendelt hatóságok nyilatkozatai az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint.

E

1.12

Mezőgazdasági művelés alatti területet érintése esetén rekultivációs terv.

E

1.13

Környezetvédelmi hatásvizsgálat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról rendelet szerint.

E

1.14

Beruházói nyilatkozat

K

1.15

Nem OPUS TIGÁZ Zrt. beruházás esetén a kettő vagy háromoldalú megállapodások

K

 

B./ Tervrajzok

1.1. Gázelosztó vezeték

1.1.1.

Átnézeti helyszínrajz

K

1.1.2

3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép (Eredeti térkép)

 

K

1.1.3.

Helyszínrajz, (belterületen M=1:500, külterületen más méretarány is lehet)

Szintén a helyszínrajzon kerüljön feltüntetésre, az élőrekötésre utaló részletrajz is (léptéke az egyértelműség függvényében változik)

 

 

K

1.1.4.

Hossz – szelvény (magassági méretarány: 1:1000)

E

1.1.5

Leágazó vezeték un. minta hossz-szelvénye

K

1.1.6.

Keresztszelvények az elosztó vezeték jellemző pontjairól

K

1.1.7.

Részletrajzok (rákötési pont, elágazások, leágazó vezetékek, patak, árok alatti, feletti átvezetések, jellemző közműkeresztezések, villamos terv stb.)

 

K

1.1.8.

Forgalomtechnikai terv

E

1.1.9.

Alaptérkép, amely tartalmazza a gázvezeték nyomvonalát és annak biztonsági övezetét, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számát.

 

K

1.1.10

A földrészletre vonatkozó szabályozási és építési vonalakat tartalmazó részletes rendezési terv kivonatai

E

 

1.2. Nyomásszabályozó és gázmérő állomások

1.2.1.

3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép

K

1.2.2.

Nyomásszabályozó (gázmérő) állomás telepítési helyszínrajza (kitűzési helyszínrajz) a biztonsági övezettel, védőtávolsággal érintett környezettel együtt

 

K

1.2.3.

Primer és szekunder vezeték hossz-szelvény

K

1.2.4.

Kerítés- és útépítési terv, csapadékvíz elvezetési terv, térburkolat

K

1.2.5.

Nyomásszabályozó állomás alapozási terve

K

1.2.6.

Nyomásszabályozó állomás telepítése esetén villámvédelem, bekötőút stb. kialakításának módja, valamint a robbanásveszélyes zóna meghatározása és ismertetése.

Villámvédelmi terv

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti kockázati osztály jelét,

A földrajzi elhelyezkedésre és a légköri viszonyokra is figyelemmel a gázkibocsátások meghatározását,

A robbanásveszélyes zónákat, azok kiterjedését,

A gyorszár vagy lefúvató működési sorrendjét.

K

1.2.7.

A nyomásszabályozó állomás technológiai szerelési terve, kapcsolási vázlata, szekrény, vagy akna, vagy épület terve, amennyiben nem gyárilag összeállított egység kerül telepítésre

 

E

1.2.8.

Részletrajzok (rákötési pontok, közműkeresztezések, villamos terv stb.)

 

K

1.2.9.

Robbanásveszélyes zónák meghatározása és besorolása az
MSZ EN IEC 60079-10-1:2021 szerint

K

1.2.10.

A nyomásszabályzó állomás telepítésével érintett területek tulajdoni lapjai, valamint az ingatlan tulajdonosoknak a nyomásszabályzó állomás elhelyezéséhez való hozzájáruló nyilatkozatai. Amennyiben használati jog vagy vezeték jog is szükséges, az érintett ingatlanok adatainak (cím, hrsz., tulajdonos stb.) táblázatos felsorolása, ezzel kapcsolatos előzetes, vagy végleges megállapodások

K

1.2.11.

Mezőgazdasági művelés alatti terület érintése esetén a művelési ág alóli kivonási kérelem előkészítő dokumentumai

K

 

2. Utólagosan épülő leágazó vezetékek

2.1.

Tervezői nyilatkozat, Műszaki leírás

K

2.2

Tervező nyilatkozata arról, hogy a tervdokumentáció készítése során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort vett igénybe a vonatkozó, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. §-a szerint.

K

2.3

Biztonsági és egészségvédelmi terv.

K

2.4

A biztonsági és égészségvédelmi koordinátor nyilatkozata az biztonsági és egészségvédelmi terv megfelelőségéről.

K

2.5.

Helyszínrajz M=1:500, Hossz - szelvény, M=1:1000

K

2.6.

Érintett közműüzemeltetők jóváhagyó nyilatkozatai az E-közmű által hitelesített „nyilatkozat érvényes” státuszú dokumentummal.

K

2.7.

Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés a tervrajzon bélyegezve, vagy külön jegyzőkönyvben

E

2.8.

Országos közút érintése esetén a Közútkezelővel történt egyeztetés, amennyiben a Közútkezelő erre igényt tart

E

2.9.

Forgalomtechnikai terv, amennyiben a közútkezelő ezt előírja

E

2.10

Vezetékjogi dokumentáció, amennyiben a vezeték nyomvonala, vagy annak egy része nem közterületen halad

E

2.11

Helyszíni adottságoktól függően az 1. A/ pontban felsorolt dokumentumok

E